เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพ ยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4 มิถุนายน 67 / อ่าน : 493

ที่ มมข.3630/2567

                                                                                    วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

เรื่อง      ขอนำคณะเหยื่อเมาแล้วขับเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอและข้อมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้ว   ขับให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่...... พ.ศ......                             สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

เรียน     ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ .............พ.ศ........    ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์

            ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ .............พ.ศ........ พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญอีก 4 ท่าน เพื่อพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่...... พ.ศ...... ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญที่มีผลต่อสังคมไทยทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม อุบัติเหตุ

            ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พวกกระผมในฐานะเหยื่อเมาแล้วขับจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2544 และเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ประเทศไทยมีการออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ เมื่อปีพ.ศ.2551 ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษภัยของแอลกอฮอล์ โดยในขณะนั้นพรรคไทยรักไทย ที่ท่านประธานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงรายสังกัดอยู่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศ จากความพยายามของทุกภาคส่วนในขณะนั้นเพื่อเสนอให้รัฐบาลภายใต้การบริหารของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดการพิจารณาศึกษาการร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น นับตั้งแต่บัดนั้น แต่ในระหว่างที่มีการศึกษาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รัฐบาลภายใต้การนำของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้เปิดโอกาสให้คณะเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเข้าพบเพื่อเสนอข้อมูลพิษภัยจากการไม่ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน อันเป็นต้นเหตุสำคัญของการเมาแล้วขับ นำมาซึ่งความสูญเสียโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ จนเป็นที่มาของคำว่า 7 วันอันตราย จากความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนหลายภาคส่วน ทำให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ได้สั่งการไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนั้นมีนายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศกรมสรรพสามิตห้ามไม่ให้ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอออล์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป คุณูปการจากประกาศฉบับนี้ทำให้อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับลดลงเป็นอย่างมาก

            ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง และมีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีการออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

            อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวได้มีการบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 16 ปี ซึ่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า

 

 

            ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พวกเราเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่มีรายชื่อประกอบด้วย

1. นายอุทัย รัตนชมภู
2.น.ส.ตวงพร เต่ยเลี้ยง
3.นายสมหมาย มาลิลี่
4.น.ส.อักษร มานะเปรม
5.น.ส.วิรัสพัชร ศรีอินทร์
6.นายสุทธิ รักสมัย
7.นายมนต์ชัย ตั้งธัชชัย
8.นายศักดา บุญสุขศรี
9.นางรจนา คิริวัฒนา
10.นายประศม สุขแสวง
11.นายนันทวัฒน์ โรจน์วรกุลนิธิ

            จึงมีหนังสือมายังท่านเพื่อขอเข้าพบเพื่อยื่นขอเสนอและข้อมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับให้ท่านและคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ .............พ.ศ........ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ .............พ.ศ.......พิจารณาเพิ่มบทลงโทษกับสถานประกอบการ ร้านค้า บุคคลที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก เยาวชนที่อายุต่ำว่า 20 ปี จนนำไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับ และพิสูจน์ได้โดยมีหลักฐานปรากฎชัด ขอให้มีการลงโทษสถานหนักทั้งทางแพ่ง ทางอาญา รวมไปถึงการเพิกถอนใบอนุญาตการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ขอให้คณะกรรรมาธิการพิจารณาให้สถานประกอบการ ร้านค้า ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีส่วนรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ห้ามปรามให้ผู้มาใช้บริการเมาแล้วขับไปชนคนจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

3. ขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้ผู้ประกอบการตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเมาแล้วขับ ทั้งนี้กำหนดวันที่คณะเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจะเข้ายื่นหนังสือ คือวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ อาคารัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีรถยนต์ที่จะนำผู้พิการไป จำนวน 4 คัน ได้แก่รถทะเบียน 4 ขส 4217 กทม. , 2ขฬ 2568 กทม.  , 6 กฒ 3604 กทม.  , ภฐ 9814 กทม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 

( ประศม สุขแสวง )

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

 

โทรศัพท์ 081-4899348 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101