"ปีใหม่นี้พวกเขามีบางสิ่งจะบอก"QR Code DDD Line
ddd025750101