ขอให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศร่วมโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร

10 สิงหาคม 64 / อ่าน : 1,853

ที่ มมข.2777/2564

                                                                        วันที่ 10 สิงหาคม 2564

เรื่อง      ขอให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศร่วมโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร       

เรียน      ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศ

 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางด้านสุขภาพของคนไทยมีประชาชนชาวไทยล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและดูแนวโน้มไวรัสมฤตยูนี้จะคงยังแพร่ระบาดเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลกและคนไทยไปอีกนานหลายปี

มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร มีความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่เกิดจากไวรัสโควิค 19 เป็นอย่างมากคณะกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับได้ประชุมกันและมีความเห็นว่าในฐานะที่มูลนิธิเมาไม่ขับเป็นส่วนเล็กๆในสังคมไทยถ้ามีสิ่งใดที่มูลนิธิเมาไม่ขับจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้พวกเรายินดี

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มูลนิธิเมาไม่ขับจึงมีหนังสือมาแจ้งยังประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศเพื่อขอให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศดำเนินการดังนี้

  1. ให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายในที่ดินบริเวณบ้านหรือพื้นที่ที่เห็นเหมาะสม
  2. ให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกเชิญชวนเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายในที่ดินบริเวณบ้านหรือพื้นที่ที่เห็นเหมาะสม
  3. พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นพืชพื้นบ้านที่หาง่าย ในสมัยโบราณคนไทยใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสำหรับลดไข้ แก้อาการไอ อาการเจ็บคอ ทั้งนี้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการขอรับพันธุ์พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร เพื่อขอนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาปลูกได้
  4. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อหาพันธุ์พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาปลูกได้ มูลนิธิโพธิศาสตร์โดยดร.ศักดิ์ ประสานดี พร้อมให้การสนับสนุนส่งพันธุ์พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปให้ โดยขอให้แจ้งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ อีเมล์ : [email protected] 
  5. เมื่อประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายในที่ดินบริเวณบ้านหรือพื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว ขอให้ถ่ายภาพส่ง LINE มาที่ คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ทั้งนี้เพื่อจะรวบรวมส่งสรุปให้คณะกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับทราบต่อไป
  6. โครงการนี้เป็นโครงการที่มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมมือกับมูลนิธิโพธิศาสตร์เป็นโครงการที่ต้องการช่วยให้ครอบครัวคนไทยสามารถมีพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไว้ใช้เป็นยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ขณะเดียวกัน ถ้าผลผลิตเหลือก็แบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนภายใต้คำขวัญของมูลนิธิเมาไม่ขับที่ประกาศไว้ว่า องค์กรนี้มีแต่ให้โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวกับการค้าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงขอให้ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกทั่วประเทศให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพียงกันและประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและสมาชิกจังหวัดใด ติดขัดอะไรขอให้ชี้แจงเหตุผลมายังมูลนิธิเมาไม่ขับเป็นรายจังหวัดไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช )

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101